تماس با ما

کارخانه

تلفن کارخانه :

02637779511
02637779512
02637779513
02637779514
02637779515

دورنگار کارخانه :

88950461 – 021

فروشگاه و نمایشگاه دائمی

تلفن فروشگاه و نمایشگاه دائمی :

همراه :‌ 09125031744

همراه : 09033447913

دورنگار کارخانه :

88950461 – 021

ایمیل دفتر مرکزی :

info@marmarplast.com

دفتر مرکزی

تلفن دفتر مرکزی :

88972952 – 021
88972951 – 021
88961313 – 021

دورنگار کارخانه :

88950461 – 021

ایمیل دفتر مرکزی :

info@marmarplast.com

فرم تماس با ما

دفتر مرکزی